ค้นหา

 การสลาย amyloid beta โดยเซลล์มนุษย์ที่มียีน chimeric TTR
รหัส : 2557_71206
โครงการ : การสลาย amyloid beta โดยเซลล์มนุษย์ที่มียีน chimeric TTR
Project : Amyloid beta degradation by the human cell expressing chimeric TTR
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : 550,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2556
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
หน่วยงานระดับกรม : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : ทบวงมหาวิทยาลัย
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

พรทิพย์ ประพันธ์พจน์

ลัดดา ลีละวัฒน์วัฒนา
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th