ค้นหา

 การศึกษาชนิดและปริมาณอาหารธรรมชาติการกินอาหารและการเจริญเติบโต ของปลาที่ปล่อยในแหล่งน้ำของโครงการประมงหมู่บ้าน
รหัส : 04006978
โครงการ : การศึกษาชนิดและปริมาณอาหารธรรมชาติการกินอาหารและการเจริญเติบโต ของปลาที่ปล่อยในแหล่งน้ำของโครงการประมงหมู่บ้าน
Project : Study on Species and Abudance of Natural Organisms Feeding and Growth of Stocked Fish in Village Fish Pond Project.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : 25,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : N/A
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : สถาบันวิจัยประมงน้ำจืด
หน่วยงานระดับกระทรวง : กรมประมง
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. ศึกษาวิเคราะห์คุณภาพน้ำเพื่อความเหมาะสม ในการเลี้ยงสัตว์น้ำของโครงการ
  2. ศึกษาชนิดของอาหารธรรมชาติที่มีในจุดที่สำรวจ
  3. ศึกษาการเติบโตและความสมบูรณ์ของปลา ที่ปล่อยในแหล่งน้ำของโครงการ
นักวิจัย :

สุวีณา บานเย็น

ทัศนีย์ ภูพิพัฒน์

บุญเลิศ เกิดโกมุติ

รังสิต แย้มเอิบสิน
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th