ค้นหา

 ความหลากหลายของพรรณไม้และชนิดพรรณไม้เด่นในเขตสวนรุกขชาติภูแปก อ.ภูเรือ จ. เลย
รหัส : 2557_69006
โครงการ : ความหลากหลายของพรรณไม้และชนิดพรรณไม้เด่นในเขตสวนรุกขชาติภูแปก อ.ภูเรือ จ. เลย
Project : Plant Diversity and Dominant Species in Phu Paek Arboretum  at Phu-Rua District, Loei Province
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : 110,340 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2555
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
หน่วยงานระดับกระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาความหลากชนิดของพรรณไม้ในพื้นที่สวนรุกขชาติภูแปก อ. ภูเรือ จ. เลย
  2. เพื่อทำการศึกษานิเวศวิทยาบางประการของป่าในพื้นที่สวนรุกขชาติภูแปก อ. ภูเรือ จ. เลย
  3. เพื่อศึกษาลักษณะทางพฤกษศาสตร์และดำเนินการสร้างรูปวิธานของพรรณไม้ในสวนรุกขชาติภูแปก อ.
นักวิจัย :

กิตติ ตันเมืองปัก

ชลธิชา จินาพร

วิไลลักษณ์ ซูมสไตอินน์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th