ค้นหา

 การรับรู้อัตลักษณ์ตราสินค้าการท่องเที่ยวหลักตามแผนการตลาดท่องเที่ยวไทย ภายใต้แคมเปญ “Amazing Thailand” ในมุมมองของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
รหัส : 2557_67915
โครงการ : การรับรู้อัตลักษณ์ตราสินค้าการท่องเที่ยวหลักตามแผนการตลาดท่องเที่ยวไทย ภายใต้แคมเปญ “Amazing Thailand” ในมุมมองของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
Project : Perception of Brand Identity on Thai Tourism Products under  “Amazing Thailand” Campaign toward on International Tourist Based Perspectives
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : 845,900 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2555
สาขา NRCT : สาขาเศรษฐศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หน่วยงานระดับกระทรวง : ทบวงมหาวิทยาลัย
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

ธันยา พรหมบุรมย์

นฤมล กิมภากรณ์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th