ค้นหา

 มลพิษทางเสียงและสมรรถภาพการได้ยินของประชาชนและผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับผลกระทบจากมลพิษทางเสียง บริเวณริมทางการจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร
รหัส : 01190213
โครงการ : มลพิษทางเสียงและสมรรถภาพการได้ยินของประชาชนและผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับผลกระทบจากมลพิษทางเสียง บริเวณริมทางการจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : 173,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2552
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : ศูนย์สิ่งแวดล้อม
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ขอบเขตการวิจัย : แนวทางจัดการ และป้องกันผลกระทบต่อประชาชน/ผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับผลมาจากมลพิษทางเสียง ที่เกิดจากการจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อตรวจวัดมลพิษทางเสียง และปริมาณการจราจร ในบริเวณที่มีการจราจรหนาแน่น ในเขตกรุงเทพมหานคร
  2. เพื่อตรวจสอบสมรรถภาพการได้ยินของประชาชน/ผู้ปฏิบัติงาน ที่ได้รับผลกระทบจากมลพิษทางเสียง บริเวณริมทางการจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร
  3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของมลพิษทางเสียง และสมรรถภาพการได้ยินของประชาชน/ผู้ปฏิบัติงาน
นักวิจัย :

ประวรดา โภชนจันทร์

พรธิดา เทพประสิทธิ์

พรรณทิพา กิจภักดีกุล

เพียงกมล ยุวนานนท์

รุ่งเกียรติ ยิ่งเจริญรุ่งโรจน์

สิมนัส ตรีเดช

สุภาณี พัศระ

สุภาวดี ฤทธิ์เพชร
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th