ค้นหา

 การศึกษาแบบบูรณาการด้านนิเวศวิทยาและการจำแนกพื้นที่ดินเค็มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อการเกษตรและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
รหัส : 2557_65775
โครงการ : การศึกษาแบบบูรณาการด้านนิเวศวิทยาและการจำแนกพื้นที่ดินเค็มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อการเกษตรและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
Project : Integrated Studies on Ecology and Classification of Saline Soils for Sustainable Agriculture and Environment in Northeastern Thailand
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : 1,125,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2555
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หน่วยงานระดับกระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

กัลยา กองเงิน

ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย

ทองอินทร์ คำมี

บุปผา โตภาคงาม

วิทยา ตรีโลเกศ

สำอาง หอมชื่น

อัจฉราภรณ์ ภักดี

เริงศักดิ์ กตเวทิน
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th