ค้นหา

 การติดตามผลการรักษา และพยากรณ์พยาธิสภาพของผู้ป่วยโรคติดเชื้อเอชไอวี โดยใช้วิธีที่ง่าย ราคาถูก ได้มาตราฐาน และใช้ร่วมกับเทคโนโลยีที่มีอยู่แล้วในประเทศไทย
รหัส : 2557_63255
โครงการ : การติดตามผลการรักษา และพยากรณ์พยาธิสภาพของผู้ป่วยโรคติดเชื้อเอชไอวี โดยใช้วิธีที่ง่าย ราคาถูก ได้มาตราฐาน และใช้ร่วมกับเทคโนโลยีที่มีอยู่แล้วในประเทศไทย
Project : Monitoring of HIV infected patients using simple, affordable and compatible methods with existing technologies in Thailand
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : 1,200,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2555
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
หน่วยงานระดับกรม : มหาวิทยาลัยมหิดล
หน่วยงานระดับกระทรวง : ทบวงมหาวิทยาลัย
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. 1 เพื่อประเมินคุณภาพ Biobeads* ในการตรวจหาค่าสมบูรณ์ CD4 ที-ลิมโฟไซต์ ในตัวอย่างเลือดผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวี ทั้ง Pilot study และ Multicenter evaluationโดยมีจุดประสงค์จำเพาะคือ
  2. 1 เพื่อเปรียบเทียบค่าสมบูรณ์ CD4 ที-ลิมโฟไซต์ ในตัวอย่างเลือดผู้ป่ว
นักวิจัย :

กษมา สุขาภิรมย์

กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ

ณัฐวัฒน์ อ่อนลมูล

ประเสริฐ อัสสันตชัย

สุดา ลุยศิริโรจนกุล

โกวิท พัฒนาปัญญาสัตย์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th