ค้นหา

 การศึกษาอิทธิพลของอุณหภูมิและช่วงแสงที่มีต่อความงอก การเจริญเติบโตและผลผลิตของปทุมา
รหัส : 04004946
โครงการ : การศึกษาอิทธิพลของอุณหภูมิและช่วงแสงที่มีต่อความงอก การเจริญเติบโตและผลผลิตของปทุมา
Project : A Study the Effect of Temperature and Photoperiod on Emergence, Growth and Yield of Curcuma alismatifolia.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2544
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : คณะประมง
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

นิมิตร วรกุล
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th