ค้นหา

 การปรับปรุงสมบัติของสตาร์ชจากกล้วยพันธุ์พื้นเมืองภาคใต้โดยวิธีทางกายภาพและทางเคมีเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่ม
รหัส : 2557_5567
โครงการ : การปรับปรุงสมบัติของสตาร์ชจากกล้วยพันธุ์พื้นเมืองภาคใต้โดยวิธีทางกายภาพและทางเคมีเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่ม
Project : Improvement Properties of Starches Isolated from Native Southern Banana by Physical and Chemical Modification Approaching to Develop Value-Added Products
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : 188,200 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2551
สาขา NRCT : สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
หน่วยงานระดับกรม : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : ทบวงมหาวิทยาลัย
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. ศึกษาองค์ประกอบทางเคมี โครงสร้าง และคุณสมบัติทางเคมีกายภาพของสตาร์ชจากกล้วยนางพญา และกล้วยหิน
  2. ศึกษาผลของการดัดแปรทางกายภาพด้วยความร้อนชื้น ต่อโครงสร้างและสมบัติทางเคมีกายภาพของสตาร์ชจากกล้วยนางพญา และกล้วยหิน
  3. ศึกษาผลของการดัดแปรทางเคมีด้วยวิธีฟอสเฟ
นักวิจัย :

ปิยรัตน์ ศิริวงศ์ไพศาล

วรัญญู ศรีเดช

เถวียน วิทยา

เสาวคนธ์ วัฒนจันทร์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th