ค้นหา

 การใช้หญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ปรับปรุงดิน เพิ่มผลผลิต และเพิ่มพูนรายได้ของเกษตรกรในบริเวณพื้นที่ดินเค็ม และดินทรายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
รหัส : 04004931
โครงการ : การใช้หญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ปรับปรุงดิน เพิ่มผลผลิต และเพิ่มพูนรายได้ของเกษตรกรในบริเวณพื้นที่ดินเค็ม และดินทรายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Project : Vertiver Utilization in Soil Conservation and Improvement for Increasing Yield and Income of Farmer in Salt Affected and Sandy Areas of Northeast, Thailand.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2543
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : คณะเกษตรศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

สันติภาพ ปัญจพรรค์

มงคล ต๊ะอุ่น
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th