ค้นหา

 พฤติกรรมของเกษตรกรในการผลิตยางก้อนถ้วยและคุณลักษณะของยางก้อนถ้วย
รหัส : 2557_5243
โครงการ : พฤติกรรมของเกษตรกรในการผลิตยางก้อนถ้วยและคุณลักษณะของยางก้อนถ้วย
Project : Farmer’s Behavior on Cup Lump Production and Its Characteristics
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : 330,700 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2551
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : ทบวงมหาวิทยาลัย
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อรวบรวมข้อมูลของเกษตรกรผู้ผลิตยางก้อนถ้วยในเขตพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยรวบรวมข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับที่ตั้ง พันธุ์ยาง ลักษณะจำนวนวันของการกรีด เหตุผลของการเลือกผลิตยางก้อนถ้วย ขั้นตอนการผลิตยางก้อนถ้วย พฤติกรรมการดำเนินงานในการผลิต เช่น สภา
นักวิจัย :

ศุภรัตน์ หนูมา

สุวลักษณ์ วิสุนทร
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th