ค้นหา

 การปรับปรุงคุณภาพเนื้อกระบือโดยใช้ไวตามินอี
รหัส : 04004926
โครงการ : การปรับปรุงคุณภาพเนื้อกระบือโดยใช้ไวตามินอี
Project : Improving Buffalo Meat with Vitamin E.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2544
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : คณะเกษตรศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อเพิ่มคุณภาพทางการบริโภคของเนื้อกระบือ
  2. เพื่อยืดอายุการเก็บรักษาและลดการสูญเสียน้ำหนักของเนื้อลงโดยการเสริมไวตามินอีในอาหารของกระบือ
นักวิจัย :

เวชสิทธิ์ โทบุราณ

สุทธิพงศ์ อุริยะพงศ์สรรค์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th