ค้นหา

 การพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในการรับส่งเอกสารของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รหัส : 01000131
โครงการ : การพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในการรับส่งเอกสารของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Project : A Development of Compuuterised Dvcument Vetwork for Clsulalongkorn University.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพัฒนา
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2538
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : คณะวิศวกรรมศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อสนับสนุนและให้บริการในรูปของจดหมายข่าวและกำหนดการนัดประชุมภายในมหาวิทยาลัย
  2. เพื่อให้สามารถรับและแสดงผลเป็นได้ทั้งภาษาไทยและ อังกฤษโดยใช้ไมโครคอมพิวเตอร์ และโปรแกรม CU word
นักวิจัย :สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th