ค้นหา

 การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพและอาการแสดงจากการสัมผัสสาร Aromatic Hydrocarbon ของพนักงานเก็บกวาดขยะในเขตกรุงเทพมหานคร (ศึกษาเปรียบเทียบที่สำนักงานเขต กรุงเทพมหานคร)
รหัส : 2557_47467
โครงการ : การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพและอาการแสดงจากการสัมผัสสาร Aromatic Hydrocarbon ของพนักงานเก็บกวาดขยะในเขตกรุงเทพมหานคร (ศึกษาเปรียบเทียบที่สำนักงานเขต กรุงเทพมหานคร)
Project : Health Impact Assessment and Symptoms Exposure to Aromatic Hydrocarbon among the road sweepers in Bangkok Metropolitan (Comparative study at the district office of Bangkok Metropolitan)
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : 651,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2555
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
หน่วยงานระดับกรม : มหาวิทยาลัยบูรพา
หน่วยงานระดับกระทรวง : ทบวงมหาวิทยาลัย
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. วัตถุประสงค์ทั่วไป เพื่อการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพและอาการแสดงจากการสัมผัสสาร Aromatic Hydrocarbon ของพนักงานเก็บกวาดขยะในเขตกรุงเทพมหานคร (ศึกษาเปรียบเทียบที่สำนักงานเขต กรุงเทพมหานคร)
นักวิจัย :

ศรีรัตน์ ล้อมพงศ์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th