ค้นหา

 การประเมินผลกระทบของสาร Dioxin ในสิ่งแวดล้อม (อากาศ, ดิน, น้ำ)ที่มีต่อสุขภาพ ของประชาชนที่อยู่บริเวณรอบๆ วัดในเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด จ.ระยอง
รหัส : 2557_47426
โครงการ : การประเมินผลกระทบของสาร Dioxin ในสิ่งแวดล้อม (อากาศ, ดิน, น้ำ)ที่มีต่อสุขภาพ ของประชาชนที่อยู่บริเวณรอบๆ วัดในเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด จ.ระยอง
Project : The Health Impact of Dioxin in the Environment (Ambient, Soil, Water) of villagers who live near Temple Area in Mabthapud
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : 1,200,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2555
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
หน่วยงานระดับกรม : มหาวิทยาลัยบูรพา
หน่วยงานระดับกระทรวง : ทบวงมหาวิทยาลัย
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาติดตามสถานการณ์เกี่ยวกับแหล่งกำเนิดและการแพร่กระจายของ Dioxin ในสิ่งแวดล้อมในเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด
  2. เพื่อการศึกษาระดับสาร Dioxin ที่ปนเปื้อนอยู่ในสิ่งแวดล้อม (อากาศ, ดิน, น้ำ) จากการเผาศพในเขตเทศบาลเมือง
นักวิจัย :

จิตรพรรณ ภูษาภักดีภพ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th