ค้นหา

 การบ่งชี้สายพันธุ์ของพืชในสกุลอังกาบ (Barleria sp.) โดยเทคนิคทางโมเลกุล และความเป็นพิษต่อเซลล์ของสารสกัดหยาบจากใบอังกาบ (Barleria cristata L.)
รหัส : 2557_46356
โครงการ : การบ่งชี้สายพันธุ์ของพืชในสกุลอังกาบ (Barleria sp.) โดยเทคนิคทางโมเลกุล และความเป็นพิษต่อเซลล์ของสารสกัดหยาบจากใบอังกาบ (Barleria cristata L.)
Project : The delimitation of Barleria based on molecular technique and cytotoxicity of crude extracts from Barleria cristata L. 
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : 320,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2555
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
หน่วยงานระดับกรม : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
หน่วยงานระดับกระทรวง : ทบวงมหาวิทยาลัย
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. บ่งชี้สายพันธุ์ของพืชสกุลอังกาบ (Barleria sp.) จากจังหวัดต่างๆ ของประเทศไทย โดยใช้เทคนิคทางโมเลกุล
  2. ศึกษาความหลากหลายและการกระจายทางพันธุกรรม และส่งเสริมเป็นการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชของประเทศ
  3. ศึกษาความเป็นพิษของสารสกัดหยาบจากใบของอังกาบ (B. crista
นักวิจัย :

สุพัตรา โพธิ์เอี่ยม
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th