ค้นหา

 การศึกษาการเจริญเติบโตของปลาดุกทะเล (Plotosus canius Hamilton Buchanan) ด้วยอาหารแตกต่างกัน 4 ชนิด ในสภาพน้ำจืดและน้ำเค็ม
รหัส : 04004847
โครงการ : การศึกษาการเจริญเติบโตของปลาดุกทะเล (Plotosus canius Hamilton Buchanan) ด้วยอาหารแตกต่างกัน 4 ชนิด ในสภาพน้ำจืดและน้ำเค็ม
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2543
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : สถาบันราชภัฏเพชรบุรี
หน่วยงานระดับกระทรวง : สำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

บัญญัติ ศิริธนาวงศ์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th