ค้นหา

 ผลของการต่อกิ่งต่อสรีรวิทยาการทนเค็มของมะเขือเทศ
รหัส : 2557_42323
โครงการ : ผลของการต่อกิ่งต่อสรีรวิทยาการทนเค็มของมะเขือเทศ
Project : Effects of grafting on physiology of salt tolerance of tomato
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : 197,500 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2554
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หน่วยงานระดับกระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

ปิยะดา ธีระกุลพิศุทธิ์

สุมนทิพย์ บุนนาค
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th