ค้นหา

 กระบวนการเสพและผลกระทบต่อร่างกาย จิตใจ และครอบครัวของผู้เสพยาเสพติดกลุ่ม club drug ที่เข้ารับการบำบัดรักษาในสถาบันธัญญารักษ์ และศูนย์บำบัดรักษายาเสพติดเชียงใหม่
รหัส : 2557_41095
โครงการ : กระบวนการเสพและผลกระทบต่อร่างกาย จิตใจ และครอบครัวของผู้เสพยาเสพติดกลุ่ม club drug ที่เข้ารับการบำบัดรักษาในสถาบันธัญญารักษ์ และศูนย์บำบัดรักษายาเสพติดเชียงใหม่
Project : The Process of Club Drug Addict and Physical Psycho and Family impact of Club Drug user in Thanyarak Institue and Cheingmai Drug Depence Threatment Center
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2554
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
หน่วยงานระดับกรม : กรมการแพทย์
หน่วยงานระดับกระทรวง : กระทรวงสาธารณสุข
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษากระบวนการเสพยาเสพติดกลุ่ม club drug ของผู้เสพยาเสพติดกลุ่ม club drug ที่เข้ารับการบำบัดรักษาในสถาบันธัญญารักษ์และศูนย์บำบัดรักษายาเสพติดเชียงใหม่
  2. เพื่อศึกษาผลกระทบต่อร่างกายและจิตใจจากการเสพยาเสพติดกลุ่ม club d
นักวิจัย :

นันทา ชัยพิชิตพันธ์

นิภา กิมสูงเนิน

พิทักษ์ สุริยะใจ

ลัดดา ขอบทอง

วัชรี มีศิลป์

สำเนา นิลบรรพ์

สุกุมา แสงเดือนฉาย

สุวภัทร คงหอม
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th