ค้นหา

 การศึกษาด้านซินนอปติคการก่อตัวของพายุหมุนเขตร้อนในทะเลจีนใต้
รหัส : 01000130
โครงการ : การศึกษาด้านซินนอปติคการก่อตัวของพายุหมุนเขตร้อนในทะเลจีนใต้
Project : The Synoptic Study of Formation of Tropical Cyclones in The South China Sea.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2539
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : กองพยากรณ์อากาศ
หน่วยงานระดับกระทรวง : กรมอุตุนิยมวิทยา
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อให้นักพยากรณ์ใช้พยากรณ์การเกิดพายุในทะเลจีนใต้ได้ทันท่วงทีจากแผนที่อากาศ
  2. เพื่อให้ความรู้เรื่องการก่อพายุในบริเวณทะเลจีนใต้ยิ่งขึ้นเหมือนแหล่งอื่น ๆ
  3. เพื่อเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อไป
นักวิจัย :

สมบัติ เจริญวงศ์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th