ค้นหา

 ภาวะโภชนาการผู้สูงอายุในจังหวัดสุรินทร์
รหัส : 2557_39193
โครงการ : ภาวะโภชนาการผู้สูงอายุในจังหวัดสุรินทร์
Project : Nutritional status of Elderly in Surin Province
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : 253,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2554
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
หน่วยงานระดับกรม : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
หน่วยงานระดับกระทรวง : ทบวงมหาวิทยาลัย
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาภาวะโภชนาการของผู้สูงอายุในประเด็นของการตรวจร่างกายทางกายภาพและการตรวจทางห้องปฏิบัติการเบื้องต้น
  2. ศึกษาปัจจัยที่สัมพันธ์กับภาวะโภชนาการของผู้
นักวิจัย :

ณัฏฐวุฒิ แก้วพิทูลย์

นพร อึ้งอาภรณ์

ประทุมทอง ยาทุม

สรญา แก้วพิทูลย์

สีขาว เชื้อปรุง
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th