ค้นหา

 การย้ายปลูกสาหร่าย Sargassum บริเวณเกาะแรด อำเภอสัตหีบ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
รหัส : 2557_38476
โครงการ : การย้ายปลูกสาหร่าย Sargassum บริเวณเกาะแรด อำเภอสัตหีบ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
Project : Transplanting of Sargassum at Rat Island, Sattahip District, Chon Buri Province
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : 289,800 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2554
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : มหาวิทยาลัยบูรพา
หน่วยงานระดับกระทรวง : ทบวงมหาวิทยาลัย
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

ธิดารัตน์ น้อยรักษา

วิภูษิต มัณฑะจิตร

สุพัตรา ตะเหลบ

อนุกูล บูรณประทีปรัตน์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th