ค้นหา

 วิจัยและพัฒนาสมรรถนะเชิงพื้นที่ทางการพยาบาลอนามัยชุมชนโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน ของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
รหัส : 2557_37515
โครงการ : วิจัยและพัฒนาสมรรถนะเชิงพื้นที่ทางการพยาบาลอนามัยชุมชนโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน ของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
Project : A RESEARCH AND DEVELOPMENT ON COMMUNITY HEALTH NURSE AREA BASED COMPETENCY BY COMMUNITY-BASED OF NURSING STUDENT IN FACULTY OF NURSING NARADHIWAS UNIVERSITY
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : 210,500 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2554
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
หน่วยงานระดับกรม : มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. 1 เพื่อวิเคราะห์สมรรถนะเชิงพื้นที่ทางการพยาบาลอนามัยชุมชนโดยใช้ชุมชนเป็นฐานของพยาบาลอนามัยชุมชนที่ปฏิบัติงานในจังหวัดชายนราธิวาส
  2. 2 เพื่อค้นหาแนวทางการพัฒนาหลักสูตรเพื่อพัฒนาสมรรถนะเชิงพื้นที่ทางการพยาบาลอนามัยชุมชน
นักวิจัย :

มุสลินท์ โต๊ะกานิ

อัชฌา สุวรรณกาญจน์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th