ค้นหา

 ความหลากหลายทางพันธุกรรม การคัดเลือก และการจำแนกสายพันธุ์ของเชื้อราที่เป็นสาเหตุของโรคในแมลง Metarhizium sp. จากพื้นที่การเกษตรในประเทศไทยและการทดสอบประสิทธิภาพของเชื้อที่มีต่อการกำจัดปลวก
รหัส : 2557_354
โครงการ : ความหลากหลายทางพันธุกรรม การคัดเลือก และการจำแนกสายพันธุ์ของเชื้อราที่เป็นสาเหตุของโรคในแมลง Metarhizium sp. จากพื้นที่การเกษตรในประเทศไทยและการทดสอบประสิทธิภาพของเชื้อที่มีต่อการกำจัดปลวก
Project : Genetics Variation and Identification of Entomopathogenic Fungi, Metarhizium sp. from Agricultural Fields in Thailand and its Efficiency for the Control of Termites
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : 200,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2551
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
หน่วยงานระดับกระทรวง : ทบวงมหาวิทยาลัย
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของเชื้อรา Metarhizium sp. จากแมลงชนิดต่างๆในพื้นที่การเกษตรของประเทศ ไทย
  2. เพื่อจำแนกสายพันธุ์ของเชื้อรา Metarhizium sp. จากพื้นที่การเกษตรและจากแหล่งที่มีการเก็บรวบรวมพันธุ์เพื่อใช้ในการ ส่งเสริมการกำจัดศัตรูพื
นักวิจัย :

สุพัตรา โพธิ์เอี่ยม

เสาวนิตย์ โพธิ์พูนศักดิ์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th