ค้นหา

 การรวบรวมเทคโลโลยีการเกษตรพื้นบ้านของเกษตรกรในภาคเหนือตอนล่าง
รหัส : 04004771
โครงการ : การรวบรวมเทคโลโลยีการเกษตรพื้นบ้านของเกษตรกรในภาคเหนือตอนล่าง
Project : The Collection of Farmers Local Agricultural Technology in the Lower Part of Northern Thailand.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2543
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : สถาบันราชภัฏเพชรบูรณ์
หน่วยงานระดับกระทรวง : สำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อรวบรวมเทคโนโลยีการเกษตรพื้นบ้านของเกษตรกรในภาคเหนือตอนล่าง
  2. เพื่อศึกษาชนิด คุณลักษณะ แหล่งที่มา และการใช้ ประโยชน์ของเทคโนโลยีการเกษตรพื้นบ้าน
นักวิจัย :

อมลณัฐ ฉัตรตระกูล
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th