ค้นหา

 การออกแบบสร้างระบบการฆ่าเชื้อในโรคเรื่อนเพาะเห็ดฟางโดยใช้ไอน้ำร้อน
รหัส : 04004762
โครงการ : การออกแบบสร้างระบบการฆ่าเชื้อในโรคเรื่อนเพาะเห็ดฟางโดยใช้ไอน้ำร้อน
Project : Design and Fabrication of a Steam Sterilized System in Straw Mushroom Housing.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2543
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. ศึกษาออกแบบขนาดโรงเรือนเพาะเห็ดฟางที่เหมาะสม
  2. ศึกษาออกแบบเครื่องกำเนิดไอน้ำร้อนและเตาเผาที่เหมาะสม
  3. ศึกษาวัสดุเชื้อเพลิงที่เหมาะสม
นักวิจัย :

เสกสรร สีหวงษ์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th