ค้นหา

 การทดแทนประชากรและอัตรารอดภายหลังลงเกาะของปะการังวัยอ่อนในแนวปะการังน้ำตื้น บริเวณเกาะมันใน จังหวัดระยอง
รหัส : 2557_33305
โครงการ : การทดแทนประชากรและอัตรารอดภายหลังลงเกาะของปะการังวัยอ่อนในแนวปะการังน้ำตื้น บริเวณเกาะมันใน จังหวัดระยอง
Project : Coral recruitment and juvenile survivorship on reef flat coral community at Mannai Island, Rayong province
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2553
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : มหาวิทยาลัยบูรพา
หน่วยงานระดับกระทรวง : ทบวงมหาวิทยาลัย
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาความชุกชุมของปะการังวัยอ่อน (Juvenile corals) ที่พบในแนวปะการัง เกาะมันใน ตามภาคตัดขวางของแนวปะการัง
  2. เพื่อศึกษาความแปรปรวนตามพื้นที่และเวลาของอัตราการลงเกาะของตัวอ่อนปะการัง
  3. เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงด้านปริมาณของตัวอ่
นักวิจัย :

จามรี แย้มยิ้ม

วิภูษิต มัณฑะจิตร

สมถวิล จริตควร
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th