ค้นหา

 การศึกษาผลกระทบด้านสุขภาพและความปลอดภัยในเด็กนักเรียน จ.ชลบุรี
รหัส : 2557_33242
โครงการ : การศึกษาผลกระทบด้านสุขภาพและความปลอดภัยในเด็กนักเรียน จ.ชลบุรี
Project : Study on Health Impact and Safety Assessment among Schoolchildren in Chonburi Province
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : 1,178,700 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2553
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
หน่วยงานระดับกรม : มหาวิทยาลัยบูรพา
หน่วยงานระดับกระทรวง : ทบวงมหาวิทยาลัย
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อประเมินการรับสัมผัส (exposure assessment) สารอินทรีย์ระเหยที่ปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมในเด็กที่เรียน/อาศัยอยู่รอบโรงกลั่นน้ำมัน จ. ชลบุรี
  2. เพื่อประเมินการรับสัมผัส (exposure assessment) สารโลหะหนักที่ปนเปื้อนในน้ำดื่มน้ำใช้ในโรงเรียนจ.ช
นักวิจัย :

จิตรพรรณ ภูษาภักดีภพ

ทนงศักดิ์ ยิ่งรัตนสุข

นันทพร ภัทรพุทธ

นิภา มหารัชพงศ์

ศาสตรี เสาวคนธ์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th