ค้นหา

 การประเมินผลกระทบของสาร Dioxin ในอากาศที่มีต่อสุขภาพในเขตอุตสาหกรรมมาบตาพุด
รหัส : 2557_33182
โครงการ : การประเมินผลกระทบของสาร Dioxin ในอากาศที่มีต่อสุขภาพในเขตอุตสาหกรรมมาบตาพุด
Project : The Health Impact of Dioxin in the Ambient of Mabthapud
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : 1,015,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2553
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
หน่วยงานระดับกรม : มหาวิทยาลัยบูรพา
หน่วยงานระดับกระทรวง : ทบวงมหาวิทยาลัย
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

จิตรพรรณ ภูษาภักดีภพ

นันทพร ภัทรพุทธ

รัตนาภรณ์ ศรีวิบูลย์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th