ค้นหา

 การประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในโรงเรียน จ.ชลบุรี
รหัส : 2557_33150
โครงการ : การประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในโรงเรียน จ.ชลบุรี
Project : Safety Risk Assessment in School in Chonburi Province
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2553
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
หน่วยงานระดับกรม : มหาวิทยาลัยบูรพา
หน่วยงานระดับกระทรวง : ทบวงมหาวิทยาลัย
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาลักษณะ/ สถานที่/ สาเหตุของความไม่ปลอดภัยในโรงเรียน
  2. เพื่อศึกษากระบวนการบริการจัดการความปลอดภัยของโรงเรียนที่มีผลต่อการส่งเสริมความรู้ ทัศนคติ พฤติกรรมด้านความปลอดภัยแก่นักเรียนในโรงเรียน
  3. เพื่อประเมินความเสี่ยงความไม่ป
นักวิจัย :

จิตรพรรณ ภูษาภักดีภพ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th