ค้นหา

 การตัดสินใจทำการเกษตรระบบไร่นาสวนผสมของเกษตรกรในอำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา
รหัส : 04004709
โครงการ : การตัดสินใจทำการเกษตรระบบไร่นาสวนผสมของเกษตรกรในอำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา
Project : Decision Making on Mixed Farming Practices by Farmers in Amphoe Sathing Phra, Changwat Songkhla.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2540
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : คณะทรัพยากรธรรมชาติ
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. ศึกษาลักษณะพื้นฐานทางกายภาพชีวภาพของพื้นที่ และกำหนดเขตนิเวศเกษตรในอำเภอสทิงพระ
  2. ศึกษาระบบการทำฟาร์ม วิธีปฎิบัติ และเหตุผลในการตัดสินใจของเกษตรกรในการทำไร่นาสวนผสม
  3. ศึกษาปัจจัยที่มีต่อการตัดสินใจของเกษตรกรในการทำไร่นาสวนผสมและทัศนคติของเกษตรกรในการทำไร่นาสวนผสม
  4. เปรียบเทียบปัจจัยที่มีต่อการตัดสินใจของเกษตรกรในการทำไร่นาสวนผสมและทัศนคติของเกษตรกรในการทำไร่นาสวนผสม ระหว่างเกษตรกรที่ทำไร่นาสวนผสมและไม่ทำไร่นา
นักวิจัย :

ศิริจิต ทุ่งหว้า

สมยศ ทุ่งหว้า
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th