ค้นหา

 การผลิตแผ่นฟิล์มปิดแผลจากเซลลูโลสที่ได้จากแบคทีเรีย Acetobacter xylinum ร่วมกับไคโตซานและคุณสมบัติของแผ่นฟิล์มที่ได้
รหัส : 2557_284
โครงการ : การผลิตแผ่นฟิล์มปิดแผลจากเซลลูโลสที่ได้จากแบคทีเรีย Acetobacter xylinum ร่วมกับไคโตซานและคุณสมบัติของแผ่นฟิล์มที่ได้
Project : (Wound Dressing from Bacterial Cellulose: Acetobacter xylinum with Chitosan Production and Properties)
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : 200,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2551
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
หน่วยงานระดับกระทรวง : ทบวงมหาวิทยาลัย
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อผลิตแผ่นฟิล์มจากเซลลูโลสจากแบคทีเรียร่วมกับไคโตซานโดยวิธีการต่างๆ ใช้เป็นวัสดุปิดแผล
  2. เพื่อทดสอบสมบัติเชิงกลของแผ่นฟิล์มที่ผลิตได้จากวิธีการต่างๆ เช่น ทดสอบค่าความต้านทานแรงดึง (Tensile strength) ค่าการยืด ณ จุดขาด (Elongation at break) ค่ามอ
นักวิจัย :

ดวงใจ โอชัยกุล

นวลพรรณ ณ ระนอง

สุพัตรา โพธิ์เอี่ยม

สุภารัตน์ รักชลธี

อุ่นเรือน เพชราวัลย์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th