ค้นหา

 การศึกษาเทคโนโลยีการเกษตร : การยอมรับการใช้เทคโนโลยีและเชื้อไรโซเบียม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตถั่วเหลืองของเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
รหัส : 04004687
โครงการ : การศึกษาเทคโนโลยีการเกษตร : การยอมรับการใช้เทคโนโลยีและเชื้อไรโซเบียม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตถั่วเหลืองของเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Project : A Study on Agricultural Technology : Adoption of Utilization of Technology and Rhizobium in Effective Yield Improvement for Soybean Production by Farmers in the Northeast.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2541
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : คณะเกษตรศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. ลักษณะพื้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรผู้ผลิตถั่วเหลือง
  2. สภาพการผลิตถั่วเหลืองของเกษตรกรผู้ผลิตถั่วเหลือง
  3. การยอมรับการใช้เทคโนโลยีและเชื้อไรโซเบียมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตถั่วเหลืองของเกษตรกรผู้ผลิตถั่วเหลือง
นักวิจัย :

วิลาวรรณ ปีตธวัชชัย
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th