ค้นหา

 การศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี การวิจัยสาธิตและปรับใช้เทคโนโลยีการกำจัดขยะและน้ำเสียชุมชน ตามแนวพระราชดำริการส่งเสริมเผยแพร่และการบริการทางวิชาการแก่สังคม
รหัส : 01190182
โครงการ : การศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี การวิจัยสาธิตและปรับใช้เทคโนโลยีการกำจัดขยะและน้ำเสียชุมชน ตามแนวพระราชดำริการส่งเสริมเผยแพร่และการบริการทางวิชาการแก่สังคม
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพัฒนา
งบประมาณ : 5,000,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2550
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : วิทยาลัยสิ่งแวดล้อม
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อนำเสนอผลงานการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อม ตามแนวพระราชดำริ ที่ทรงคุณค่ามีอัจฉริยะภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในการแก้ไขปัญหาด้านขยะและน้ำเสียชุมชน
  2. เพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาปรับใช้เทคโนโลยีการกำจัดขยะและบำบัดน้ำเสียชุมชน ตามแนวพระราชดำริ
นักวิจัย :

เกษม จันทร์แก้ว

กอบกาญจน์ เผือกชอุ่ม

กิตติชัย จำรูญ

กิตติชัย ดวงมาลย์

กุลลดา เอกบุญชู

เกษตร สุเตชะ

จงเจษฏ์ ศรีกระจ่าง

จุลบุตร จันทร์สูรย์

ชาตรี นิ่มปี

ชูลิน ธีรสวัสดิ์

ดวงพร เกียรติดำรง

ทัศนีย์ บุญประคอง

ธนิศร์ ปัทมพิฑูร

นพวรรณ เสมวิมล

นฤชิต ดำปิน

นาวี จันทร์วงษ์

นิพนธ์ ตังคณานุรักษ์

นิรุต อุปนันท์

ประภัสรา นีละคุปต์

พนิตา โสต้อง

พรกมล สิงห์คำ

ไพฑูรย์ พรมมารัก

ไพบูลย์ ประพฤติธรรม

เรขา ชนิตรบวร

วัชรพันธ์ ศิริพันธุ์

วิทย์ ธารชลานุกิจ

วินัย มีแสง

วีรชน พลรบ

สตรีไทย พุ่มไม้

สุรัตน์ บัวเลิศ

อรอนงค์ ผิวนิล

อลงกรณ์ อินทรักษา

อิทธิพล ราศรีเกรียงไกร
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th