ค้นหา

 การเปรียบเทียบการเจริญเติบโตและผลผลิตของผักโขมพันธุ์ผักในดินผสมปุ๋ยอินทรีย์ชนิดต่าง ๆ
รหัส : 04004649
โครงการ : การเปรียบเทียบการเจริญเติบโตและผลผลิตของผักโขมพันธุ์ผักในดินผสมปุ๋ยอินทรีย์ชนิดต่าง ๆ
Project : The Comparison of Growths and Yields of Vegetable Amaranth in the Soil with Different Organic Fertilizers.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : N/A
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

สมชาย ชคตระการ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th