ค้นหา

 ปัจจัยบางประการที่มีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีการผลิตส้มโอพันธุ์ท่าข่อยของเกษตรกร จังหวัดพิจิตร
รหัส : 04004632
โครงการ : ปัจจัยบางประการที่มีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีการผลิตส้มโอพันธุ์ท่าข่อยของเกษตรกร จังหวัดพิจิตร
Project : Some Affecting the Growers Adoption of the Pummelo cv. Thakhoi Production Technology in Phichit Province.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2541
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : สถาบันราชภัฏเพชรบูรณ์
หน่วยงานระดับกระทรวง : สำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. ศึกษาลักษณะพื้นฐานทางเศรษฐกิจ และสังคมบางประการของเกษตรกร
  2. ความรู้ในการผลิตส้มโอของเกษตรกร
  3. ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีการผลิตส้มโอ
  4. ปัจจัย และข้อเสนอแนะในการผลิตส้มโอของเกษตรกร
นักวิจัย :

อมลณัฐ ฉัตรตระกูล
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th