ค้นหา

 อิทธิพลของระดับความเค็มต่อการเจริญเติบโตของไม้ผลบางชนิดที่สามารถขึ้นได้ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อการเพิ่มพูนรายได้ของเกษตรกร ลดการแพร่กระจายดินเค็มและการอนุรักษ์ดินและน้ำ
รหัส : 04004619
โครงการ : อิทธิพลของระดับความเค็มต่อการเจริญเติบโตของไม้ผลบางชนิดที่สามารถขึ้นได้ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อการเพิ่มพูนรายได้ของเกษตรกร ลดการแพร่กระจายดินเค็มและการอนุรักษ์ดินและน้ำ
Project : Effect of Salinity Levels on Growth of Some Fruit Tress That Can be Grown in the Northeast for Increasing Farmers'Income, Decreasing Salt Affected Area and for Soil and Water Conservation.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2540
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : คณะเกษตรศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาอิทธิพลของความเค็มระดับต่างๆ ต่อการเจริญเติบโตของไม้ผลบางชนิด เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการพื้นที่ดินเค็มที่ว่างเปล่า
  2. เพื่อเป็นการเพิ่มพูนรายได้ของเกษตรกร ลดการแพร่กระจายของดินเค็มและเป็นการอนุรักษ์ดินและน้ำในขณะเดียวกัน
นักวิจัย :

สันติภาพ ปัญจพรรค์

มงคล ต๊ะอุ่น
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th