ค้นหา

 การตัดสินใจเลือกพันธุ์ข้าวของเกษตรกรในบริเวณที่ราบลุ่มเชียงใหม่
รหัส : 04004608
โครงการ : การตัดสินใจเลือกพันธุ์ข้าวของเกษตรกรในบริเวณที่ราบลุ่มเชียงใหม่
Project : Farmers'Choice of Rice Varieties in the Chiang Mai Valley.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2537
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : คณะเกษตรศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมและเหตุผลของเกษตรกร ในการปลูกและเลือกพันธุ์ข้าวนาปี โดยเน้นในเขตที่ราบลุ่มเชียงใหม่
  2. เสนอแนวทาง นโยบายเกี่ยวกับการผลิตและส่งเสริมการปลูกข้าวในเขตดังกล่าว และเขตที่มีลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคมที่ใกล้เคียงกันด้วย
นักวิจัย :

เบญจพรรณ เอกะสิงห์

ภัททนันท์ วุฒิการณ์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th