ค้นหา

 เอดก์ทัฟเนสของกราฟ G(n,d,m1,m2,....,mk)
รหัส : 01000128
โครงการ : เอดก์ทัฟเนสของกราฟ G(n,d,m1,m2,....,mk)
Project : On the edge-toughness of graphs G(n,d,m1,m2,..., mk)
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพัฒนา
งบประมาณ : 50,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2538
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : คณะวิทยาศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. ...mk)
นักวิจัย :

เที่ยง ภูมิสะอาด

ประกิต จำปาชนม์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th