ค้นหา

 นักวิจัย : เทพฤทธิ์ ตุลาพิทักษ์
นักวิจัย : นายเทพฤทธิ์ ตุลาพิทักษ์
Mr. Thepparit Tulaphitak
รหัสนักวิจัย : 45040252
สังกัดหน่วยงาน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทบวงมหาวิทยาลัย
จำนวนผลงานวิจัย : 31
 ผลงานวิจัย
ไม่ระบุ :
 1. ความอุดมสมบูรณ์ของธาตุไนโตรเจนในดินเกลือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
 2. การศึกษาปริมาณธาตุอะลูมินั่มและอิทธิพลของเกลือที่ มีต่อความเป็นกรดเป็นด่างและปริมาณอะลูมินั่มในดินภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 3. การใช้วัชพืชเพื่อเพิ่มอินทรีย์วัตถุในดินนา
ปี 2532 :
 1. ผลกระทบของการปลูกยูคาลิปตัส ต่อคุณสมบัติดินและการปลูกพืชในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี 2533 :
 1. การศึกษาปริมาณปูนที่เหมาะสมเพื่อปลูกถั่วเหลืองใน ดินทรายที่เป็นกรด บริเวณจังหวัดขอนแก่น ภาคตะวันออก เฉียงเหนือของประเทศไทย
 2. ความอุดมสมบูรณ์ของธาตุไนโตรเจนในดินเกลือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
ปี 2534 :
 1. ผลกระทบของการปลูกยูคาลิปตัส ต่อคุณสมบัติดินและการปลูกพืชในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 2. การศึกษาปริมาณปูนที่เหมาะสมเพื่อปลูกถั่วเหลืองใน ดินทรายที่เป็นกรด บริเวณจังหวัดขอนแก่น ภาคตะวันออก เฉียงเหนือของประเทศไทย
 3. การศึกษาปริมาณธาตุอะลูมินั่มและอิทธิพลของเกลือที่ มีต่อความเป็นกรดเป็นด่างและปริมาณอะลูมินั่มในดินภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี 2535 :
 1. การใช้วัชพืชเพื่อเพิ่มอินทรีย์วัตถุในดินนา
ปี 2536 :
 1. การศึกษาปริมาณปูนที่เหมาะสมเพื่อปลูกถั่วเหลืองใน ดินทรายที่เป็นกรด บริเวณจังหวัดขอนแก่น ภาคตะวันออก เฉียงเหนือของประเทศไทย
ปี 2538 :
 1. การศึกษาปริมาณปูนที่เหมาะสมเพื่อปลูกถั่วเหลืองใน ดินทรายที่เป็นกรด บริเวณจังหวัดขอนแก่น ภาคตะวันออก เฉียงเหนือของประเทศไทย
ปี 2542 :
 1. การศึกษาเปรียบเทียบวิธีวัดปริมาณอินทรีย์วัตถุของดินในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 2. การเกิดแก๊สมีแทนในดินเค็มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี 2543 :
 1. การศึกษาเปรียบเทียบวิธีวัดปริมาณอินทรีย์วัตถุของดินในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี 2544 :
 1. ความสัมพันธ์ระหว่างสถานะของธาตุอาหารในดิน-พืช ต่อผลผลิตและคุณภาพอาหารสัตว์ของทุ่งหญ้าเขตร้อน : 1. อิทธิพลของธาตุฟอสฟอรัส และปูนโดโลไมท์ต่อผลผลิตและคุณภาพอาหารสัตว์ของหญ้าซิกแนลที่ปลูกในดินชุดโคราช
 2. ปริมาณการปลดปล่อย CH4 จากนาข้าวเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี 2545 :
 1. อิทธิพลของวัสดุปรับปรุงดินอนินทรีย์บางชนิด ต่อลักษณะสมบัติของดินและผลผลิตของถั่วเหลืองในเขตชลประทาน จังหวัดขอนแก่น
 2. การเกิดแก๊สมีแทนในดินเค็มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 3. ความสัมพันธ์ระหว่างสถานะของธาตุอาหารในดิน-พืช ต่อผลผลิตและคุณภาพอาหารสัตว์ของทุ่งหญ้าเขตร้อน : 1. อิทธิพลของธาตุฟอสฟอรัส และปูนโดโลไมท์ต่อผลผลิตและคุณภาพอาหารสัตว์ของหญ้าซิกแนลที่ปลูกในดินชุดโคราช
ปี 2546 :
 1. การศึกษาหาพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดดินเค็มที่มีสาเหตุหลักจากการทำเกลือ
 2. การศึกษาประสิทธิภาพของหินโดโลไมท์ในประเทศไทย ต่อการเจริญเติบโตของมะเขือเทศ ในดินกรดชุดต่างๆ ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 3. ปริมาณการปลดปล่อย CH4 จากนาข้าวเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี 2548 :
 1. การศึกษาหาพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดดินเค็มที่มีสาเหตุหลักจากการทำเกลือ
ปี 2549 :
 1. อิทธิพลของวัสดุปรับปรุงดินอนินทรีย์บางชนิด ต่อลักษณะสมบัติของดินและผลผลิตของถั่วเหลืองในเขตชลประทาน จังหวัดขอนแก่น
ปี 2550 :
 1. การพัฒนาเทคโนโลยีการใช้ปุ๋ยพืชสดและวัสดุอินทรีย์ที่เหมาะสมสำหรับการผลิตข้าวหอมมะลิภายใต้ระบบเกษตรอินทรีย์
 2. พลวัตของดินและคุณภาพของผลผลิตข้าวหอมมะลิภายใต้ระบบเกษตรอินทรีย์
 3. อิทธิพลของการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดต่าง ๆ ในการปลูกยางพาราในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี 2552 :
 1. อิทธิพลของพืชคลุมดินต่อการปรับปรุงคุณสมบัติของดินและการเจริญเติบโตของยางพาราในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี 2553 :
 1. การพัฒนาเทคโนโลยีการใช้ปุ๋ยพืชสดและวัสดุอินทรีย์ที่เหมาะสมสำหรับการผลิตข้าวหอมมะลิภายใต้ระบบเกษตรอินทรีย์
 2. พลวัตของดินและคุณภาพของผลผลิตข้าวหอมมะลิภายใต้ระบบเกษตรอินทรีย์สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th