ค้นหา

 นักวิจัย : มานิต วาสุเทพรังสรรค์
นักวิจัย : นายมานิต วาสุเทพรังสรรค์

รหัสนักวิจัย : 00030053
สังกัดหน่วยงาน : กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
จำนวนผลงานวิจัย : 10
 ผลงานวิจัย
ไม่ระบุ :
  1. การศึกษาและทดลองทำเนยสดแบบพื้นบ้าน
  2. การทดลองทำไอสครีมแบบพื้นบ้าน
  3. การศึกษาและทดลองทำโยเกิร์ตแบบพื้นบ้าน
  4. การศึกษาและทดลองใช้ตู้แช่แข็งเพื่อเก็บน้ำนมดิบตามศูนย์รวมนมขนาดย่อย
  5. การศึกษาคุณภาพน้ำนมดิบของเกษตรกรในช่วงฤดูกาลต่าง ๆ
ปี 2533 :
  1. การศึกษาและทดลองทำเนยสดแบบพื้นบ้าน
  2. การทดลองทำไอสครีมแบบพื้นบ้าน
  3. การศึกษาและทดลองทำโยเกิร์ตแบบพื้นบ้าน
  4. การศึกษาและทดลองใช้ตู้แช่แข็งเพื่อเก็บน้ำนมดิบตามศูนย์รวมนมขนาดย่อย
ปี 2534 :
  1. การศึกษาคุณภาพน้ำนมดิบของเกษตรกรในช่วงฤดูกาลต่าง ๆสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th