ค้นหา

 นักวิจัย : บุญฤทธิ์ ล้ำสกุล
นักวิจัย : นายบุญฤทธิ์ ล้ำสกุล

รหัสนักวิจัย : 00009129
สังกัดหน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทบวงมหาวิทยาลัย
จำนวนผลงานวิจัย : 2
 ผลงานวิจัย
ไม่ระบุ :
  1. ผลของพาราควอทต่อการเจริญและการหมักแอลกอฮอล์ของยีสต์
ปี 2533 :
  1. ผลของพาราควอทต่อการเจริญและการหมักแอลกอฮอล์ของยีสต์สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th