ค้นหา

 นักวิจัย : มาลัย บุญรัตนกรกิจ
นักวิจัย : นางมาลัย บุญรัตนกรกิจ
Mrs. Malai Boonyaratanakornkit
รหัสนักวิจัย : 37040072
สังกัดหน่วยงาน : สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Email Address : ifrelb @ Ku.ac.th
จำนวนผลงานวิจัย : 37
 ผลงานวิจัย
ไม่ระบุ :
 1. การใช้เอนไซม์จากจุลินทรีย์: อะมัยเลสและกลูโคอมัยเลส
 2. การใช้วัตถุดิบที่มีในท้องถิ่นเพื่อผลิตแอลกอฮอล์
 3. การเปรียบเทียบคุณภาพของไวน์ที่ได้จากการหมักโดยใช้เชื้อยีสต์แห้งต่าง ๆ
 4. การผลิตน้ำส้มสายชูหมักจากเปลือกและแกนสับปะรด
 5. การหมักแอลกอฮอล์จากข้าวเหนียวโดยใช้โคจิ
 6. การศึกษาเกี่ยวกับการผลิต L-Lysine โดยวิธี Fermentation .
 7. อาหารหมักในประเทศไทย และผลิตภัณฑ์ที่คล้ายคลึงกัน ของประเทศอาเซี่ยนและที่อื่น ๆ
 8. การปรับปรุงอาหารปลาหมักพื้นเมืองของไทย : ส้มฟัก
 9. การเปรียบเทียบคุณภาพของไวน์ที่ได้จากการหมักองุ่นพันธุ์ต่าง ๆ ซึ่งปลูกที่วิทยาเขตกำแพงแสน
 10. การเบิกแอลกอฮอล์และการผลิตยีสต์อาหารสัตว์จากมันสำปะหลังดิบ
 11. การผลิตไวน์และสปาร์คลิ่งไวน์จากดอกระเจี๊ยบ
ปี 2533 :
 1. การใช้เอนไซม์จากจุลินทรีย์ : อะมัยเลสและกลูโคอมัยเลส
 2. การใช้วัตถุดิบที่มีในท้องถิ่นเพื่อผลิตแอลกอฮอล์
 3. การเปรียบเทียบคุณภาพของไวน์ที่ได้จากการหมักโดยใช้เชื้อยีสต์แห้งต่าง ๆ
 4. การผลิตน้ำส้มสายชูหมักจากเปลือกและแกนสับปะรด
 5. การหมักแอลกอฮอล์จากข้าวเหนียวโดยใช้โคจิ
 6. การศึกษาเกี่ยวกับการผลิต L-Lysine โดยวิธี Fermentation .
 7. อาหารหมักในประเทศไทย และผลิตภัณฑ์ที่คล้ายคลึงกัน ของประเทศอาเซี่ยนและที่อื่น ๆ
 8. การปรับปรุงอาหารปลาหมักพื้นเมืองของไทย : ส้มฟัก
ปี 2534 :
 1. การเบิกแอลกอฮอล์และการผลิตยีสต์อาหารสัตว์จากมันสำปะหลังดิบ
ปี 2535 :
 1. การจัดทำฐานข้อมูลด้านอาหารหมักจากถั่วเหลืองในประเทศไทยและกลุ่มอาเซียน
 2. การผลิตไวน์และสปาร์คลิ่งไวน์จากดอกระเจี๊ยบ
ปี 2537 :
 1. การปรับปรุงคุณภาพทางจุลินทรีย์ของกะปิ และการพัฒนาคุณภาพเพื่อการส่งออก
ปี 2539 :
 1. ผลของเครื่องเทศและสมุนไพรบางชนิดในการยับยั้งการ เจริญของจุลินทรีย์ชนิดใหม่ที่ทำให้เกิดโรคในอาหาร
 2. การเปรียบเทียบคุณภาพของไวน์ที่ได้จากการหมักองุ่นพันธุ์ต่าง ๆ ซึ่งปลูกที่วิทยาเขตกำแพงแสน
ปี 2540 :
 1. การศึกษาอิทธิพลของสภาวะแวดล้อมที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและการอยู่รอดของเชื้อจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรคในอาหาร Escherichia coli 0157:H7
 2. ผลของเครื่องเทศและสมุนไพรบางชนิดในการยับยั้งการ เจริญของจุลินทรีย์ชนิดใหม่ที่ทำให้เกิดโรคในอาหาร
ปี 2541 :
 1. การศึกษาอิทธิพลของสภาวะแวดล้อมที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและการอยู่รอดของเชื้อจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรคในอาหาร Escherichia coli 0157:H7
ปี 2542 :
 1. การปรับปรุงคุณภาพทางจุลินทรีย์ของกะปิ และการพัฒนาคุณภาพเพื่อการส่งออก
ปี 2543 :
 1. การจัดทำฐานข้อมูลด้านอาหารหมักจากถั่วเหลืองในประเทศไทยและกลุ่มอาเซียน
ปี 2548 :
 1. การยกระดับคุณภาพเครื่องดื่มน้ำลูกยอบ้านเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการ
ปี 2549 :
 1. การยกระดับการผลิต ผลิตภัณฑ์หน่อไม้ในภาชนะบรรจุปิดสนิทเพื่อความปลอดภัยต่อการบริโภค
 2. การยกระดับการผลิตผลิตภัณฑ์หน่อไม้ในภาชนะบรรจุปิดสนิทเพื่อความปลอดภัยต่อการบริโภค
ปี 2551 :
 1. การยกระดับการผลิต ผลิตภัณฑ์หน่อไม้ในภาชนะบรรจุปิดสนิทเพื่อความปลอดภัยต่อการบริโภค
 2. การยกระดับการผลิตผลิตภัณฑ์หน่อไม้ในภาชนะบรรจุปิดสนิทเพื่อความปลอดภัยต่อการบริโภค
ปี 2553 :
 1. การยกระดับคุณภาพเครื่องดื่มน้ำลูกยอบ้านเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการ
 2. วิธีทดสอบความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์ปริมาณคลอลาเจนโดยเทคนิคโครมาโทรกราฟีสมรรถนะสูง (HPLC : High Performance Liquid Chromatography) ในอาหารและผลิตภัณฑ์อาหารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th