ค้นหา

 นักวิจัย : บุญเทียม พันธุ์เพ็ง
นักวิจัย : นายบุญเทียม พันธุ์เพ็ง
Mr. Boontiam Punpeng
รหัสนักวิจัย : 38040406
สังกัดหน่วยงาน : - -
จำนวนผลงานวิจัย : 7
 ผลงานวิจัย
ไม่ระบุ :
  1. เอนไซม์กลูโคอมีเลสจากราดำ Aspergillus สายพันธุ์ ทนกรด
  2. การประเมินราคาต้นทุนการผลิตแอลกอฮอล์จากวัสดุเกษตร
ปี 2533 :
  1. เอนไซม์กลูโคอมีเลสจากราดำ Aspergillus สายพันธุ์ ทนกรด
  2. การประเมินราคาต้นทุนการผลิตแอลกอฮอล์จากวัสดุเกษตร
ปี 2536 :
  1. การพัฒนากระบวนการผลิตเพื่อปรับปรุงคุณภาพไวน์ข้าวของไทย
ปี 2539 :
  1. การพัฒนากระบวนการผลิตเพื่อปรับปรุงคุณภาพไวน์ข้าวของไทย
ปี 2552 :
  1. การศึกษาการผลิตน้ำมันเซลล์เดี่ยวจากมันสำปะหลังเพือใช้ทดแทนน้ำมันดีเซลจากชีวมวลของยีสต์น้ำมัน TD 4 ที่ย่อยแป้งได้โดยการหมักในสภาพอาหารแข็งสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th