ค้นหา

 นักวิจัย : ธงชัย คัมภีร์
นักวิจัย : นายธงชัย คัมภีร์
Mr. Tongchai Kampee
รหัสนักวิจัย : 38040662
สังกัดหน่วยงาน : สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนผลงานวิจัย : 6
 ผลงานวิจัย
ไม่ระบุ :
  1. การเพิ่มประสิทธิภาพการหมักแอลกอฮอล์จากกากน้ำตาลดิบ
  2. ลักษณะของ Killer yeasts ที่พบในประเทศไทยและการ ค้นพบ Killer yeasts ชนิดใหม่ที่มีประสิทธิภาพ การฆ่าสูง
  3. การผสมพันธ์ Killer Yeasts ชนิดใหม่ที่มีประสิทธิภาพ การฆ่าสูงเพื่อการผลิตแอลกอฮอล์
ปี 2532 :
  1. การเพิ่มประสิทธิภาพการหมักแอลกอฮอล์จากกากน้ำตาลดิบ
ปี 2533 :
  1. ลักษณะของ Killer yeasts ที่พบในประเทศไทยและการ ค้นพบ Killer yeasts ชนิดใหม่ที่มีประสิทธิภาพใน การฆ่าสูง
  2. การผสมพันธ์ Killer Yeasts ชนิดใหม่ที่มีประสิทธิภาพ การฆ่าสูงเพื่อการผลิตแอลกอฮอล์สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th