ค้นหา

 นักวิจัย : ฉกามาศ วงศ์ข้าหลวง
นักวิจัย : นางฉกามาศ วงศ์ข้าหลวง
Mrs. Chakamas Wongkhalaung
รหัสนักวิจัย : 38040193
สังกัดหน่วยงาน : สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Email Address : chakamas.w@ku.ac.th
จำนวนผลงานวิจัย : 44
 ผลงานวิจัย
ไม่ระบุ :
 1. การเพิ่มประสิทธิภาพการหมักแอลกอฮอล์จากกากน้ำตาลดิบ
 2. การทดสอบตลาดและความเป็นไปได้ของการสร้างโรงงานนำร่องเพื่อผลิต RDF ในประเทศไทย
 3. การจัดการอาหาร: การวิเคราะห์จุดสำคัญในความปลอดภัย ระหว่างการปรุงอาหารของครอบครัวชาวนาไทย
 4. การตรึงเอนไซม์เซลลูเวสบนโพลีเมอร์ที่ละลายได้
 5. คุณสมบัติของเอนไซม์กลูโคอะมัยเลสที่ถูกตรึงบนโพลี เมอร์ที่ละลายได้
 6. การใช้เอนไซม์จากจุลินทรีย์: อะมัยเลสและกลูโคอมัยเลส
 7. การแยกและคัดเลือกสายพันธุ์ยีสต์เพื่อหมักแอลกอฮอล์ จากน้ำทิ้งที่นำมาทำให้เข้มข้น
 8. ผลของพาราควอทต่อการเจริญและการหมักแอลกอฮอล์ของยีสต์
 9. การประเมินราคาต้นทุนการผลิตแอลกอฮอล์จากวัสดุเกษตร
 10. การเปรียบเทียบคุณภาพของไวน์ที่ได้จากการหมักโดยใช้เชื้อยีสต์แห้งต่าง ๆ
 11. การผลิตน้ำส้มสายชูหมักจากเปลือกและแกนสับปะรด
 12. การหมักแอลกอฮอล์จากข้าวเหนียวโดยใช้โคจิ
 13. อาหารหมักในประเทศไทย และผลิตภัณฑ์ที่คล้ายคลึงกัน ของประเทศอาเซี่ยนและที่อื่น ๆ
 14. การปรับปรุงอาหารปลาหมักพื้นเมืองของไทย : ส้มฟัก
 15. กะปิ: ผลิตภัณฑ์กุ้งหมักพื้นเมืองของไทย
 16. การเปรียบเทียบคุณภาพของไวน์ที่ได้จากการหมักองุ่นพันธุ์ต่าง ๆ ซึ่งปลูกที่วิทยาเขตกำแพงแสน
 17. การเบิกแอลกอฮอล์และการผลิตยีสต์อาหารสัตว์จากมันสำปะหลังดิบ
ปี 2524 :
 1. ขบวนการที่เหมาะสมในการย่อยแป้งมันสำปะหลังเพื่อการหมักแอลกอฮอล์
ปี 2532 :
 1. การเพิ่มประสิทธิภาพการหมักแอลกอฮอล์จากกากน้ำตาลดิบ
ปี 2533 :
 1. การทดสอบตลาดและความเป็นไปได้ของการสร้างโรงงานนำร่องเพื่อผลิต RDF ในประเทศไทย
 2. การจัดการอาหาร: การวิเคราะห์จุดสำคัญในความปลอดภัย ระหว่างการปรุงอาหารของครอบครัวชาวนาไทย
 3. การตรึงเอนไซม์เซลลูเวสบนโพลีเมอร์ที่ละลายได้
 4. คุณสมบัติของเอนไซม์กลูโคอะมัยเลสที่ถูกตรึงบนโพลี เมอร์ที่ละลายได้
 5. การใช้เอนไซม์จากจุลินทรีย์ : อะมัยเลสและกลูโคอมัยเลส
 6. ขบวนการที่เหมาะสมในการย่อยแป้งมันสำปะหลังเพื่อการหมักแอลกอฮอล์
 7. การแยกและคัดเลือกสายพันธุ์ยีสต์เพื่อหมักแอลกอฮอล์ จากน้ำทิ้งที่นำมาทำให้เข้มข้น
 8. ผลของพาราควอทต่อการเจริญและการหมักแอลกอฮอล์ของยีสต์
 9. การประเมินราคาต้นทุนการผลิตแอลกอฮอล์จากวัสดุเกษตร
 10. การเปรียบเทียบคุณภาพของไวน์ที่ได้จากการหมักโดยใช้เชื้อยีสต์แห้งต่าง ๆ
 11. การผลิตน้ำส้มสายชูหมักจากเปลือกและแกนสับปะรด
 12. การหมักแอลกอฮอล์จากข้าวเหนียวโดยใช้โคจิ
 13. อาหารหมักในประเทศไทย และผลิตภัณฑ์ที่คล้ายคลึงกัน ของประเทศอาเซี่ยนและที่อื่น ๆ
 14. การปรับปรุงอาหารปลาหมักพื้นเมืองของไทย : ส้มฟัก
 15. กะปิ: ผลิตภัณฑ์กุ้งหมักพื้นเมืองของไทย
ปี 2534 :
 1. การเบิกแอลกอฮอล์และการผลิตยีสต์อาหารสัตว์จากมันสำปะหลังดิบ
ปี 2535 :
 1. การจัดทำฐานข้อมูลด้านอาหารหมักจากถั่วเหลืองในประเทศไทยและกลุ่มอาเซียน
ปี 2539 :
 1. การเปรียบเทียบคุณภาพของไวน์ที่ได้จากการหมักองุ่นพันธุ์ต่าง ๆ ซึ่งปลูกที่วิทยาเขตกำแพงแสน
ปี 2543 :
 1. การจัดทำฐานข้อมูลด้านอาหารหมักจากถั่วเหลืองในประเทศไทยและกลุ่มอาเซียน
ปี 2548 :
 1. โครงการศึกษาสถานการณ์และระบบการจัดการความปลอดภัยด้านอาหารของประเทศไทยในภาพรวม
ปี 2549 :
 1. โครงการศึกษาสถานการณ์และระบบการจัดการความปลอดภัยด้านอาหารของประเทศไทยในภาพรวม
ปี 2550 :
 1. โครงการต้นแบบวิสาหกิจชุมชนเพื่อสนับสนุนการแปรรูปพริกไทยแบบครบ
ปี 2551 :
 1. การผลิตโพลีแซคคาไรด์และผลิตภัณฑ์อาหารหมักสุขภาพจากข้าวกล้องที่มี GABA สูงและ การคัดแยกแบคทีเรียแลคติกจากของเหลือทิ้งในอุตสาหกรรมแป้งและอาหารเส้นจากข้าวเพื่อผลิต GABA
 2. การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพจากข้าวหมาก
ปี 2554 :
 1. การผลิตโพลีแซคคาไรด์และผลิตภัณฑ์อาหารหมักสุขภาพจากข้าวกล้องที่มี GABA สูงและ การคัดแยกแบคทีเรียแลคติกจากของเหลือทิ้งในอุตสาหกรรมแป้งและอาหารเส้นจากข้าวเพื่อผลิต GABAสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th