ค้นหา

 นักวิจัย : วิภา สุโรจนะเมธากุล
นักวิจัย : นางวิภา สุโรจนะเมธากุล
Mrs. Vipa Surojanamethakul
รหัสนักวิจัย : 38040761
สังกัดหน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ
Email Address : ifrvis@ku.ac.th
จำนวนผลงานวิจัย : 26
 ผลงานวิจัย
ไม่ระบุ :
 1. การศึกษาปริมาณกรดไฟติคในผลิตภัณฑ์อาหารถั่วเหลือง
 2. ผลของวิธีการผลิตต่อคุณภาพของน้ำนมถั่วเหลือง
 3. การศึกษาขบวนการที่เหมาะสมในการดองกระเทียมพันธุ์ต่าง ๆ และคุณค่าทางอาหาร
 4. การผลิตไวน์และสปาร์คลิ่งไวน์จากดอกระเจี๊ยบ
 5. คุณค่าทางอาหารของฟาสต์ฟู้ดที่จำหน่ายในประเทศไทย
 6. เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการผลิตไวน์และลิเคียวจากกล้วย
ไม่ระบุ :
 1. การศึกษาปริมาณกรดไฟติคในผลิตภัณฑ์อาหารถั่วเหลือง
 2. ผลของวิธีการผลิตต่อคุณภาพของน้ำนมถั่วเหลือง
 3. การศึกษาขบวนการที่เหมาะสมในการดองกระเทียมพันธุ์ต่าง ๆ และคุณค่าทางอาหาร
 4. การผลิตไวน์และสปาร์คลิ่งไวน์จากดอกระเจี๊ยบ
 5. คุณค่าทางอาหารของฟาสต์ฟู้ดที่จำหน่ายในประเทศไทย
 6. เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการผลิตไวน์และลิเคียวจากกล้วย
ปี 2532 :
 1. การศึกษาปริมาณกรดไฟติคในผลิตภัณฑ์อาหารถั่วเหลือง
 2. ผลของวิธีการผลิตต่อคุณภาพของน้ำนมถั่วเหลือง
ปี 2533 :
 1. โครงการส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปจากสัตว์น้ำ
 2. การศึกษาขบวนการที่เหมาะสมในการดองกระเทียมพันธุ์ต่าง ๆ และคุณค่าทางอาหาร
ปี 2535 :
 1. การผลิตไวน์และสปาร์คลิ่งไวน์จากดอกระเจี๊ยบ
ปี 2536 :
 1. การพัฒนากระบวนการผลิตเพื่อปรับปรุงคุณภาพไวน์ข้าวของไทย
 2. คุณค่าทางอาหารของฟาสต์ฟู้ดที่จำหน่ายในประเทศไทย
ปี 2539 :
 1. เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการผลิตไวน์และลิเคียวจากกล้วย
 2. การพัฒนากระบวนการผลิตเพื่อปรับปรุงคุณภาพไวน์ข้าวของไทย
ปี 2544 :
 1. โครงการส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปจากสัตว์น้ำ
ปี 2546 :
 1. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไมโครแคปซูลจากสตาร์ชข้าวเจ้าเพื่อใช้เป็นสารกักเก็บกลิ่นรส
ปี 2549 :
 1. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไมโครแคปซูลจากสตาร์ชข้าวเจ้าเพื่อใช้เป็นสารกักเก็บกลิ่นรส
ปี 2550 :
 1. การพัฒนาก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กชนิดเส้นตรงจากแป้งข้าวโม่ผสม
ปี 2551 :
 1. การผลิตโพลีแซคคาไรด์และผลิตภัณฑ์อาหารหมักสุขภาพจากข้าวกล้องที่มี GABA สูงและ การคัดแยกแบคทีเรียแลคติกจากของเหลือทิ้งในอุตสาหกรรมแป้งและอาหารเส้นจากข้าวเพื่อผลิต GABA
 2. การสกัดสาร Antioxidant จากรำข้าวเพื่อใช้ประโยชน์ในรูปของ Food Additive
 3. ผลของการแช่เยือกแข็งยิ่งยวดต่อการเปลี่ยนแปลงของแป้ง และสตาร์ชข้าว
 4. การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพจากข้าวหมาก
 5. กรรมวิธีผลิตแป้งมะพร้าวเพื่อใช้เป็นแหล่งใยอาหารในผลิตภัณฑ์ขนมอบ
ปี 2552 :
 1. ผลของการแช่เยือกแข็งยิ่งยวดต่อการเปลี่ยนแปลงสมบัติของสตาร์ชมันสำปะหลัง
ปี 2554 :
 1. การผลิตโพลีแซคคาไรด์และผลิตภัณฑ์อาหารหมักสุขภาพจากข้าวกล้องที่มี GABA สูงและ การคัดแยกแบคทีเรียแลคติกจากของเหลือทิ้งในอุตสาหกรรมแป้งและอาหารเส้นจากข้าวเพื่อผลิต GABAสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th