ค้นหา

 นักวิจัย : สุทธิพงศ์ อุริยะพงศ์สรรค์
นักวิจัย : นายสุทธิพงศ์ อุริยะพงศ์สรรค์
Mr. Suthipong Uriyapongsan
รหัสนักวิจัย : 41040187
สังกัดหน่วยงาน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น กระทรวงศึกษาธิการ
Email Address : suriyapongson@yahoo.com
จำนวนผลงานวิจัย : 56
 ผลงานวิจัย
ไม่ระบุ :
 1. การศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับปริมาณการให้นม และส่วนประกอบของน้ำนมในแม่กระบือปลัก
 2. การศึกษาผลผลิตและระบบการผลิตโคพื้นเมืองของเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (ขอนแก่น อุดรธานี และกาฬสินธุ์)
ไม่ระบุ :
 1. การศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับปริมาณการให้นม และส่วนประกอบของน้ำนมในแม่กระบือปลัก
 2. การศึกษาผลผลิตและระบบการผลิตโคพื้นเมืองของเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (ขอนแก่น อุดรธานี และกาฬสินธุ์)
ปี 2533 :
 1. การศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับปริมาณการให้นม และส่วนประกอบของน้ำนมในแม่กระบือปลัก
ปี 2538 :
 1. การศึกษาการขุนลูกโคนมวัยอ่อนด้วยน้ำนมทดแทนและน้ำนม ทดแทนร่วมกับอาหารข้น
ปี 2540 :
 1. โครงการวิจัยเทคโนโลยีอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง
 2. เทคโนโลยีชีวภาพในการเพิ่มอัตราการเจริญเติบโต คุณภาพเนื้อ และประสิทธิภาพในการสืบพันธุ์ของโคเนื้อ และสุกรในเขตร้อนชื้น
 3. การนำใช้ประโยชน์จากมันสำปะหลังเป็นอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง
 4. การศึกษาการขุนลูกโคนมวัยอ่อนด้วยน้ำนมทดแทนและน้ำนม ทดแทนร่วมกับอาหารข้น
 5. โครงการวิจัยเทคโนโลยีอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง
 6. เทคโนโลยีชีวภาพในการเพิ่มอัตราการเจริญเติบโต คุณภาพเนื้อ และประสิทธิภาพในการสืบพันธุ์ของโคเนื้อ และสุกรในเขตร้อนชื้น
ปี 2541 :
 1. การนำใช้มันสำปะหลัง เพื่อเป็นแหล่งอาหารข้น ในการผลิตเนื้อคุณภาพดีจากลูกโคนมเพศผู้
ปี 2542 :
 1. การศึกษาการขุนลูกโคนมเพศผู้ด้วยกากเบียร์แห้งเพื่อผลิตเนื้อคุณภาพดี
 2. การนำใช้ประโยชน์จากมันสำปะหลังเป็นอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง
ปี 2543 :
 1. การปรับปรุงคุณภาพเนื้อสุกรโดยใช้ไวตามินอี
ปี 2544 :
 1. การปรับปรุงคุณภาพเนื้อกระบือโดยใช้ไวตามินอี
 2. การปรับปรุงคุณภาพเนื้อโคลูกผสมบราห์มัน x พื้นเมืองโดยใช้ไวตามินอี
 3. ผลของภาชนะบรรจุ อายุการเก็บรักษา ต่อคุณภาพเนื้อ ลักษณะปรากฏและการยอมรับของผู้บริโภคสุกร
 4. ผลของภาชนะบรรจุ อายุการเก็บรักษา ต่อคุณภาพเนื้อ ลักษณะปรากฏ และการยอมรับของผู้บริโภคเนื้อโค กระบือ
 5. การศึกษาการขุนลูกโคนมเพศผู้ด้วยกากเบียร์แห้งเพื่อผลิตเนื้อคุณภาพดี
 6. การปรับปรุงคุณภาพเนื้อกระบือโดยใช้ไวตามินอี
 7. การปรับปรุงคุณภาพเนื้อโคลูกผสมบราห์มัน x พื้นเมืองโดยใช้ไวตามินอี
 8. การปรับปรุงคุณภาพเนื้อสุกรโดยใช้ไวตามินอี
ปี 2546 :
 1. การนำใช้มันสำปะหลัง เพื่อเป็นแหล่งอาหารข้น ในการผลิตเนื้อคุณภาพดีจากลูกโคนมเพศผู้
ปี 2547 :
 1. ผลของภาชนะบรรจุ อายุการเก็บรักษา ต่อคุณภาพเนื้อ ลักษณะปรากฏและการยอมรับของผู้บริโภคสุกร
 2. ผลของภาชนะบรรจุ อายุการเก็บรักษา ต่อคุณภาพเนื้อ ลักษณะปรากฏ และการยอมรับของผู้บริโภคเนื้อโค กระบือ
ปี 2550 :
 1. การศึกษาวิจัยแปรรูปและการทำผลิตภัณฑ์เพื่อสัตว์ปีกที่ปลอดภัย
ปี 2551 :
 1. การพัฒนาแป้งเหลวชุบทอดสำหรับนักเก็ตไก่แช่เยือกแข็ง
 2. การใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระบบการเกษตรทฤษฎีใหม่ ของกลุ่มเกษตรกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
 3. การแก้ไขปัญหาการผสมไม่ติดในโคนมแรกคลอด เชิงบูรณาการของสมาชิกสหกรณ์โคนมขอนแก่น
 4. การศึกษาการใช้สิ่งเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมผลิตกรดซิตริกเพื่อใช้เป็นอาหารผสมสำเร็จ เพื่อใช้เป็นอาหารโคเนื้อ
 5. ผลของการเสริมสะระแหน่ และวิตามินอีต่อปฏิกิริยาลิปิดเปอร์ออกซิเดชันในเนื้อไก่
 6. การศึกษาการย่อยได้ของสิ่งเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมผลิตกรดซิตริก เพื่อใช้เป็นอาหารผสมสำเร็จในกระบือ
 7. การใช้ประโยชน์และการลดมลภาวะของสิ่งเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมผลิตกรดซิตริคเพื่อเป็นแหล่งทรัพยากรอาหารสัตว์
 8. การใช้สิ่งเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมผลิตกรดซิตริคเพื่อใช้เป็นอาหารผสมสำเร็จเพื่อใช้เป็นอาหารโคเนื้อ
 9. การใช้สิ่งเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมผลิตกรดซิตริคเพื่อใช้เป็นแหล่งอาหารข้นในกระบือ
 10. การใช้สิ่งเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมผลิตกรดซิตริคเพื่อใช้เป็นแหล่งอาหารข้นในสัตว์
ปี 2552 :
 1. การศึกษาการย่อยได้และปริมาณผลผลิตกรดไขมันที่ระเหยได้จากการเสริมสิ่งเหลือทิ้ง จากอุตสาหกรรมกรดซิตริคในสูตรอาหารสัตว์
 2. ระบบการผลิตและการตลาดโคเนื้อตามแนวชายแดน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยสู่ประเทศลาว ชุดโครงการ ระบบการผลิตโคเนื้อและการพัฒนาอาชีพการเลี้ยง
 3. การปรุงแต่งสิ่งเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมผลิตกรดซิตริคเพื่อเป็นแหล่งอาหารเสริมของโคเนื้อ
 4. การพัฒนาแป้งเหลวชุบทอดสำหรับนักเก็ตไก่แช่เยือกแข็ง
 5. การใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระบบการเกษตรทฤษฎีใหม่ ของกลุ่มเกษตรกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
 6. การศึกษาผลผลิตและระบบการผลิตโคพื้นเมืองของเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (ขอนแก่น อุดรธานี และกาฬสินธุ์)
 7. ผลของการเสริมสะระแหน่ และวิตามินอีต่อปฏิกิริยาลิปิดเปอร์ออกซิเดชันในเนื้อไก่
 8. การปรุงแต่งสิ่งเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมผลิตกรดซิตริคเพื่อเป็นแหล่งอาหารเสริมของโคนม
 9. การใช้สิ่งเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมผลิตกรดซิตริคเพื่อทดแทนมันสำปะหลังในสูตรอาหารข้นของสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก
 10. กลยุทธ์ในการใช้ประโยชน์และการลดมลภาวะของสิ่งเหลือทิ้งจาก อุตสาหกรรมการผลิตกรดซิตริคเพื่อเป็นแหล่งทรัพยากรอาหารสัตว์
 11. การปรุงแต่งสิ่งเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมผลิตกรดซิตริคเพื่อเป็นแหล่งอาหารเสริมของโคเนื้อ
ปี 2553 :
 1. การศึกษาการใช้สิ่งเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมผลิตกรดซิตริกเพื่อใช้เป็นอาหารผสมสำเร็จ เพื่อใช้เป็นอาหารโคเนื้อ
 2. การศึกษาการย่อยได้ของสิ่งเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมผลิตกรดซิตริก เพื่อใช้เป็นอาหารผสมสำเร็จในกระบือ
 3. การศึกษาการย่อยได้และปริมาณผลผลิตกรดไขมันที่ระเหยได้ จากการเสริมสิ่งเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมกรดซิตริคในสูตรอาหารสัตว์
 4. ระบบการผลิตและการตลาดโคเนื้อตามแนวชายแดน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยสู่ประเทศลาว ชุดโครงการ ระบบการผลิตโคเนื้อและการพัฒนาอาชีพการเลี้ยง
 5. ความสมบูรณ์พันธุ์ ประสิทธิภาพการสืบพันธุ์ และการเจริญเติบโตของฟีตัสในแพะพื้นเมืองไทย
 6. การใช้เอ็นไซม์ร่วมกับสิ่งเหลือทิ้งเพื่อเป็นองค์ประกอบในสูตรอาหารผสมเสร็จในโคเนื้อ
 7. การถอดบทเรียนและการขยายผลการใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระบบการเกษตรทฤษฎีใหม่ของกลุ่มเกษตรกร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
ปี 2555 :
 1. การปรุงแต่งสิ่งเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมผลิตกรดซิตริคเพื่อเป็นแหล่งอาหารเสริมของโคนม
ปี 2556 :
 1. การใช้ประโยชน์ของกากเอทานอลจากมันสำปะหลังจากโรงงานผลิตเอทาทอลในสูตรอาหารสำหรับแพะเนื้อสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th