ค้นหา

 นักวิจัย : พรทิพย์ เจริญธรรมวัฒน์
นักวิจัย : นางสาวพรทิพย์ เจริญธรรมวัฒน์
Miss Porntip Charoenthamawat
รหัสนักวิจัย : 38041079
สังกัดหน่วยงาน : สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนผลงานวิจัย : 24
 ผลงานวิจัย
ไม่ระบุ :
 1. การศึกษาปัญหาที่เกิดจากการหมักกากน้ำตาลเก่าโรงงานแอลกอฮอล์
 2. ขบวนการที่เหมาะสมสำหรับหมักแอลกอฮอล์จากน้ำอ้อย และกากน้ำตาล
 3. การคัดเลือกเชื้อและศึกษาสภาวะที่เหมาะสมสำหรับหมักแอลกอฮอล์จากน้ำอ้อยและกากน้ำตาล
 4. การศึกษาปัญหาที่เกิดจากการหมักกากน้ำตาลเก่าของโรงงานแอลกอฮอล์
 5. การแยกและคัดเลือกสายพันธุ์ยีสต์เพื่อหมักแอลกอฮอล์ จากน้ำทิ้งที่นำมาทำให้เข้มข้น
 6. การประเมินราคาต้นทุนการผลิตแอลกอฮอล์จากวัสดุเกษตร
ปี 2524 :
 1. ขบวนการที่เหมาะสมในการย่อยแป้งมันสำปะหลังเพื่อการหมักแอลกอฮอล์
ปี 2531 :
 1. กรรมวิธีการผลิตหอยลายบรรจุกระป๋อง
ปี 2532 :
 1. การทดลองผลิตอาหารเช้าสำเร็จรูปจากแป้งข้าวกล้อง ผลไม้
 2. การศึกษาปัญหาที่เกิดจากการหมักกากน้ำตาลเก่าโรงงานแอลกอฮอล์
ปี 2533 :
 1. กรรมวิธีการผลิตหอยลายบรรจุกระป๋อง
 2. ขบวนการที่เหมาะสมสำหรับหมักแอลกอฮอล์จากน้ำอ้อย และกากน้ำตาล
 3. การคัดเลือกเชื้อและศึกษาสภาวะที่เหมาะสมสำหรับหมักแอลกอฮอล์จากน้ำอ้อยและกากน้ำตาล
 4. การศึกษาปัญหาที่เกิดจากการหมักกากน้ำตาลเก่าของโรงงานแอลกอฮอล์
 5. ขบวนการที่เหมาะสมในการย่อยแป้งมันสำปะหลังเพื่อการหมักแอลกอฮอล์
 6. การแยกและคัดเลือกสายพันธุ์ยีสต์เพื่อหมักแอลกอฮอล์ จากน้ำทิ้งที่นำมาทำให้เข้มข้น
 7. การประเมินราคาต้นทุนการผลิตแอลกอฮอล์จากวัสดุเกษตร
ปี 2539 :
 1. ผลของเครื่องเทศและสมุนไพรบางชนิดในการยับยั้งการ เจริญของจุลินทรีย์ชนิดใหม่ที่ทำให้เกิดโรคในอาหาร
 2. การทดลองผลิตอาหารเช้าสำเร็จรูปจากแป้งข้าวกล้อง ผลไม้
ปี 2540 :
 1. การศึกษาอิทธิพลของสภาวะแวดล้อมที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและการอยู่รอดของเชื้อจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรคในอาหาร Escherichia coli 0157:H7
 2. ผลของเครื่องเทศและสมุนไพรบางชนิดในการยับยั้งการ เจริญของจุลินทรีย์ชนิดใหม่ที่ทำให้เกิดโรคในอาหาร
ปี 2541 :
 1. การศึกษาอิทธิพลของสภาวะแวดล้อมที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและการอยู่รอดของเชื้อจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรคในอาหาร Escherichia coli 0157:H7
ปี 2548 :
 1. การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารไทยสุขภาพเสริมยุทธศาสตร์ครัวไทยสู่ครัวโลก
ปี 2550 :
 1. การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารไทยสุขภาพเสริมยุทธศาสตร์ครัวไทยสู่ครัวโลกสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th