ค้นหา

 นักวิจัย : ประดิษฐ์ ครุวัณณา
นักวิจัย : นายประดิษฐ์ ครุวัณณา
Mr. Pradit Karuwanna
รหัสนักวิจัย : 38040762
สังกัดหน่วยงาน : สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนผลงานวิจัย : 46
 ผลงานวิจัย
ไม่ระบุ :
 1. การศึกษาปัญหาที่เกิดจากการหมักกากน้ำตาลเก่าโรงงานแอลกอฮอล์
 2. การเพาะพันธ์เชื้อ Killer Yeast ทนต่ออุณหภูมิสูง เพื่อหมักแอลกอฮอล์
 3. การเพิ่มประสิทธิภาพการหมักแอลกอฮอล์จากกากน้ำตาลดิบ
 4. ปัญหาของโรงงานแอลกอฮอล์และสุราในประเทศไทย
 5. ขบวนการที่เหมาะสมสำหรับหมักแอลกอฮอล์จากน้ำอ้อย และกากน้ำตาล
 6. การใช้วัตถุดิบที่มีในท้องถิ่นเพื่อผลิตแอลกอฮอล์
 7. การคัดเลือกเชื้อและศึกษาสภาวะที่เหมาะสมสำหรับหมักแอลกอฮอล์จากน้ำอ้อยและกากน้ำตาล
 8. การศึกษาพลของสภาพการหมักต่อประสิทธิภาพการหมัก แอลกอฮอล์จากกากน้ำตาล
 9. การศึกษาปัญหาที่เกิดจากการหมักกากน้ำตาลเก่าของโรงงานแอลกอฮอล์
 10. ผลของพาราควอทต่อการเจริญและการหมักแอลกอฮอล์ของยีสต์
 11. ผลของรากมะเกลือที่มีต่อการหมักแอลกอฮอล์
 12. การประเมินราคาต้นทุนการผลิตแอลกอฮอล์จากวัสดุเกษตร
 13. ไวน์ผลไม้แอลกอฮอล์ต่ำ
 14. การเปรียบเทียบคุณภาพของไวน์ที่ได้จากการหมักโดยใช้เชื้อยีสต์แห้งต่าง ๆ
 15. การผลิตน้ำส้มสายชูหมักจากเปลือกและแกนสับปะรด
 16. การหมักแอลกอฮอล์จากข้าวเหนียวโดยใช้โคจิ
 17. การศึกษาเกี่ยวกับการผลิต L-Lysine โดยวิธี Fermentation .
 18. การเปรียบเทียบคุณภาพของไวน์ที่ได้จากการหมักองุ่นพันธุ์ต่าง ๆ ซึ่งปลูกที่วิทยาเขตกำแพงแสน
 19. การเบิกแอลกอฮอล์และการผลิตยีสต์อาหารสัตว์จากมันสำปะหลังดิบ
 20. การผลิตไวน์และสปาร์คลิ่งไวน์จากดอกระเจี๊ยบ
 21. เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการผลิตไวน์และลิเคียวจากกล้วย
ปี 2526 :
 1. Phenotypes ของ Saccharomyces Killer Yeasts ซึ่ง แยกได้จากประเทศไทย
ปี 2532 :
 1. การศึกษาปัญหาที่เกิดจากการหมักกากน้ำตาลเก่าโรงงานแอลกอฮอล์
 2. Phenotypes ของ Saccharomyces Killer Yeasts ซึ่ง แยกได้จากประเทศไทย
 3. การเพาะพันธ์เชื้อ Killer Yeast ทนต่ออุณหภูมิสูง เพื่อหมักแอลกอฮอล์
 4. การเพิ่มประสิทธิภาพการหมักแอลกอฮอล์จากกากน้ำตาลดิบ
 5. ปัญหาของโรงงานแอลกอฮอล์และสุราในประเทศไทย
ปี 2533 :
 1. ขบวนการที่เหมาะสมสำหรับหมักแอลกอฮอล์จากน้ำอ้อย และกากน้ำตาล
 2. การใช้วัตถุดิบที่มีในท้องถิ่นเพื่อผลิตแอลกอฮอล์
 3. การคัดเลือกเชื้อและศึกษาสภาวะที่เหมาะสมสำหรับหมักแอลกอฮอล์จากน้ำอ้อยและกากน้ำตาล
 4. การศึกษาพลของสภาพการหมักต่อประสิทธิภาพการหมัก แอลกอฮอล์จากกากน้ำตาล
 5. การศึกษาปัญหาที่เกิดจากการหมักกากน้ำตาลเก่าของโรงงานแอลกอฮอล์
 6. ผลของพาราควอทต่อการเจริญและการหมักแอลกอฮอล์ของยีสต์
 7. ผลของรากมะเกลือที่มีต่อการหมักแอลกอฮอล์
 8. การประเมินราคาต้นทุนการผลิตแอลกอฮอล์จากวัสดุเกษตร
 9. ไวน์ผลไม้แอลกอฮอล์ต่ำ
 10. การเปรียบเทียบคุณภาพของไวน์ที่ได้จากการหมักโดยใช้เชื้อยีสต์แห้งต่าง ๆ
 11. การผลิตน้ำส้มสายชูหมักจากเปลือกและแกนสับปะรด
 12. การหมักแอลกอฮอล์จากข้าวเหนียวโดยใช้โคจิ
 13. การศึกษาเกี่ยวกับการผลิต L-Lysine โดยวิธี Fermentation .
ปี 2534 :
 1. การเบิกแอลกอฮอล์และการผลิตยีสต์อาหารสัตว์จากมันสำปะหลังดิบ
ปี 2535 :
 1. การผลิตไวน์และสปาร์คลิ่งไวน์จากดอกระเจี๊ยบ
ปี 2536 :
 1. การพัฒนากระบวนการผลิตเพื่อปรับปรุงคุณภาพไวน์ข้าวของไทย
ปี 2539 :
 1. การเปรียบเทียบคุณภาพของไวน์ที่ได้จากการหมักองุ่นพันธุ์ต่าง ๆ ซึ่งปลูกที่วิทยาเขตกำแพงแสน
 2. เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการผลิตไวน์และลิเคียวจากกล้วย
 3. การพัฒนากระบวนการผลิตเพื่อปรับปรุงคุณภาพไวน์ข้าวของไทยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th